Tuet Forane

image
Asramam Holy Family Church

Priest: 50
Phone: 0474-2761992
E-mail:
Web:

image
Ayathil Viswa Rani Church

Priest: 26
Phone: 0474-2725982
E-mail:
Web:

image
Chinnakada St. Francis Xavier’s Church

Priest: 107
Phone: 0474-3987000
E-mail:
Web:

image
Eravipuram St. John the Baptist’s Church

Priest: 43
Phone: 0474-2729973
E-mail:
Web:

image
Pattathanam Bharatha Rajni Church

Priest: 33
Phone: 0474-2740804
E-mail:
Web:

image
Thanni St. Michael’s Church

Priest: 42
Phone:
E-mail:
Web:

image
Thope St. Stephen’s Church

Priest:
Phone: 0474-2742544
E-mail:
Web:

image
Tuet St. Sebastian’s Church

Priest: 45
Phone: 0474-2729973
E-mail:
Web: